Home

Äktenskapstvång brottsbalken

Brottet kan som ovan nämnts begås genom olaga tvång, som är ett brott i sig och regleras i 4 kap 4 § Brottsbalken. Att utöva äktenskapstvång genom olaga tvång innebär att man genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att ingå äktenskap Äktenskapstvång. Äktenskapstvång är tvångsäktenskap som utgör brott enligt svensk rätt. I brottsbalken 4 kap. 4 c § står det: Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av.

Vad är brottet äktenskapstvång? Brottsrubriceringen är relativt ny. Den som genom olaga tvång utnyttjar eller förmår en person i en utsatt situation att ingå ett äktenskap, eller en.. Vissa förstadier till brottet äktenskapstvång kan be ­ straffas som försök eller förberedelse till detta brott eller som brottet vilseledande till tvångsäktenskaps ­ resa (se nedan). Om äktenskapstvång begås utomlands Äktenskapstvång har undantagits från det krav på så kallad dubbel straffbarhet som gäller för de flesta brott

4 c § Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år Två nya brott har förts in i brottsbalken. Det är brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottet äktenskapstvång innebär att genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse 4 kap. 4 c § brottsbalken om äktenskapstvång: Den som genom eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år Äktenskapstvång 4 kap. 4 c § Brottsbalken Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år

Äktenskapstvång - Brott mot frihet och frid, 4 kap

Tvångsäktenskap är kriminaliserat i Sverige och återfinns i brottsbalken 4 kap. 4 c §, Äktenskapstvång. Tvångsäktenskap i världen Afghanistan. Enligt Afghanistan Independent Human Rights Commission, upp emot 80% av alla äktenskap äger rum utan samtycke från bruden som. Tilläggen i brottsbalken om äktenskapstvång (lag 2014:381 om ändring i brottsbalken) samt ändringen i äktenskapsbalken om att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap (lag 2014:376 om ändring i äktenskapsbalken), som båda trädde i kraft den 1 juli 2014, har inte varit tillräckliga för att skydda barn mot äktenskap Sedan 2015 finns brottet äktenskapstvång, liksom även förberedelse och försök till äktenskapstvång, inskrivet i brottsbalken. Riksdagen beslutade samtidigt om att införa brottsrubriken vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att ta fram data för hur denna lagstiftning har fungerat i praktiken

äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som 1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter elle 4 kap. 4 c § brottsbalken om äktenskapstvång: Den som genom eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms fö

Två nya brott infördes i brottsbalken; äktenskapstvång (Brottsbalken 4 kap, 4c §) och vilseledande till tvångsäktenskapsresa, det vill säga att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet (Brottsbalken 4 kap, 4d §) Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är straffbelagda enligt 4 kap. 10 § brottsbalken. Äktenskapstvång och försök till detta brott är enligt 2 kap. 2 § 4 st. 1 p. brottsbalken undantagna från kravet på dubbel straffbarhet. Det bör noteras att regeringen i det aktuella lagstiftningsärendet gjorde be 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4 c, 4 d och 10 §§ och 29 kap. 2 § brotts-balken ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 4 c §1 Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äkten Barnäktenskap handlar närmast uteslutande om att föräldrar eller släktingar tvingar tonåringar att gifta sig eller utsätter dem för påtryckningar att göra det. Barnäktenskap utgör därför i hög utsträckning tvångsäktenskap, vilket innebär att straffbuden om äktenskapstvång (4 kap. 4 c § brottsbalken) och vilseledande till tvångsäktenskapsresa (4 kap. 4 d § brottsbalken) i de allra flesta fall är tillämpliga också på barnäktenskap

Samtidigt med de civilrättsliga lagändringarna infördes brottet äktenskapstvång i 4 kap. 4 c § brottsbalken. Brottet består i att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att gifta sig eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse Stämpling är endast straffbart för brott där det är särskilt uttryckt, detta framgår av 23 kap. 2 § brottsbalken. Det brukar oftast stå i något av kapitlets sista paragrafer i brottsbalken. För brott mot frihet och frid i 4 kap. hittar du vilka brott som är straffbara redan vid stämpling i 4 kap. 10 § brottsbalken. Brotten i 4 kap

Äktenskapstvång - Wikipedi

 1. Två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa. Att tvinga någon till äktenskap var redan straffbart, rubricerat som olaga tvång. Genom den nya lagen..
 2. Brottsbalken () (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag.Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser
 3. Arbetsmiljöbrott. I de fall vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjuk- dom samt framkallande av fara för annan definieras som arbetsmiljö- brott enligt 3 kap. 10 § BrB ska de endast kodas med 0391, 0393 samt 0395. I samband med trafikolycka
 4. Äktenskapstvång • Före 1 juli 2014 lagfördes tvång att förmå någon att ingå äktenskap som olaga tvång i 4 kap 4 § brottsbalken. • Den 1 juli 2014 trädde nya straffbestämmelser i kraft i syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap. • Två nya brott infördes; äktenskapstvång oc
 5. Fakta: Äktenskapstvång Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 1 juli 2014. Två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa
 6. medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och so
 7. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 25 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ och 6 kap. 12 § ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande lydelse. 4 kap. 1 2a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, geno

Vad säger lagen om äktenskapstvång? SVT Nyhete

• Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för.. • Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse Två nya brott införs i Brottsbalken: Äktenskapstvång (fängelse i högst fyra år) om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig Vilseledande till tvångsäktenskapsresa; Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap ska begränsas ytterligar Från och med 1 juli 2014 skärptes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och två nya brott infördes i brottsbalken; äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig och det är numera 18 år som är lägsta ålder att ingå äktenskap i Sverige Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap - Regeringskanslie

Två nya brott utgjorde ett viktigt tillägg i brottsbalken:-Äktenskapstvång: om någon genom olaga tvång eller utnytt­jande förmår en person att gifta sig kan de dömas till upp till fyra års fängelse. -Vilseledande till tvångs­äktenskaps­resa följer den ordning brotten har i brottsbalken. Referatsamlingen riktar sig främst till yrkesverksamma jurister som verkar i brottmål men kan även användas av andra som är intresserade av ersättningsfrågor i anledning av brott. Referatsamlingen finns också tillgänglig i en webbversion på www.brottsoffermyndigheten.se/referatsamling - Äktenskapsbrott kom i brottsbalken år 2014 och än så länge har vi bara tre avgöranden. Och kanske ett om stämpling till äktenskapstvång som jag inte känner till. Jag ser fram emot att läsa domen, säger Pia Hammar ÄKTENSKAPSTVÅNG Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det handlar alltså om att tvinga, pressa eller hota någon att gifta sig mot sin vilja. Det kan ocks Nya bestämmelser har införts i 4 kap. 4 c och d §§ brottsbalken som straffbelägger brotten äktenskapstvång respektive vilseledande till tvångs äktenskapsresa. Äktenskapstvång är enligt 4 kap. 4 c § fall där någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå et

Äktenskapstvång är straffbart redan på planerings- och förberedelsestadiet. Förövaren kan straffas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. (Brottsbalken 4 kap. 4 § c) Även vilseledande till tvångsäktenskapsresa är straffbart Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år. Den som lurar någon att resa utomlands för att giftas bort under tvång kan dömas till fängelse i två år. TT. Läs me

Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962

Åtal som den tilltalade, Mohamad Al Yousef, frikänns från: Äktenskapstvång, 4 kap 4 c § 2 st brottsbalken 2015-12-05 Brott som den tilltalade, Rana Alyousef, döms för: Försök till äktenskapstvång, 4 kap 4 c § 2 st och 10 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2015-12-05. Påföljd m.m. Villkorlig dom Två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa. Att tvinga någon till äktenskap var redan straffbart, rubricerat som olaga tvång äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott i brottsbalken. DO ställde sig även bakom förslaget att ta bort möjligheten till dispens för underåriga att gifta sig innan de nått 18 års åldern. Förändringarna skulle ha ett viktigt symbolvärde, menar DO, och skulle fylla en allmänpreventiv funktion i samhället och skull

Vad som sägs i första stycket ska även gälla om sökanden är skäligen misstänkt för äktenskapstvång eller barnäktenskapsbrott enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken eller brott enligt 2 § andra stycket lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor eller försök, förberedelse eller stämpling till något av dessa brott om ändring i brottsbalken . Utfärdad den 28 maj 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 c, 4 d och 10 §§ och 29 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse. 4 kap. 4 c §2 Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång elle

i brottsbalken - äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa - samtidigt som möjligheten för bam att få dispens att gifta sig avskaffades. Stockholm ska vara en stad där ingen behöver vara rädd för våld och där åtgärder som syftar till att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras Sedan den 1 juli 2020 finns en särskild straffskärpningsgrund som tar sikte på brott med hedersmotiv (29 kap. 2 § p. 10 brottsbalken). Det innebär att brott med hedersmotiv betraktas som en försvårande omständighet vilket domstolen ska beakta in i sin bedömning av straffvärdet • Två nya brott lades till i brottsbalken, brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. • Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång.

Tvångsäktenskap och barnäktenskap - Nationellt centrum för

brottsbalken, brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse Fakta: Äktenskapstvång. Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 1 juli 2014. Två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa • Två nya brott lades till i brottsbalken, brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. • Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse Tre personer misstänktes ha tvingat en 15-årig flicka i Jämtland till giftermål. Nu frias de av hovrätten, som inte anser det bevisat att trion tvingade flickan in i äktenskapet

Domstolars underrättelseskyldighet 8 § En domstol ska underrätta Kammarkollegiet om en dom i mål om ansvar för äktenskapstvång enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken eller för brott med koppling till vigselverksamhet. Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades i bestämmelsen om äktenskapstvång i 4 kap. 4 c § brottsbalken. Den som förmår eller tillåter ett barn att ingå äktenskap, ska enligt förslaget dömas till fängelse i högst fyra år. Även sådana barnäktenskap som ingåtts efter tvång eller utnyttjande och so m i och för sig uppfyller rekvisite brottsbalken (Brottbalken 4 kap, 4 c §, 4 d §). Brottet äktenskapstvång Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse

skapstvång (4 kap. 4 c § brottsbalken) och vilseledande till tvångs-äktenskapsresa (4 kap. 4 d § brottsbalken) i de allra flesta fall är tillämpliga också på barnäktenskap. Mot denna bakgrund kan det med fog ifrågasättas om det är rimligt med en kriminalisering. Det finns dock flera omständigheter som kan motivera införan Införandet av ett nytt brott under benämningen barnäktenskapsbrott i ett nytt tredje stycke i bestämmelsen om äktenskapstvång i 4 kap. c§ brottsbalken Vidare beklagar vi att kommittédirektivet inte omfattade en utredning av en egen brottsrubricering för hedersrelaterat våld och förtryck och vill därför se en utredning tillsättas med uppdraget att se över en sådan

Tvångsäktenskap - Rädda Barne

 1. Två nya brott lades till i brottsbalken, brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse
 2. Två nya brott infördes då i brottsbalken, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Äktenskapstvång innefattar även att det är olagligt när den unges utsatthet utnyttjas exempelvis genom press från föräldrar eller släktingar
 3. Tre personer, två män och en kvinna, har häktats på sannolika skäl misstänkta för äktenskapstvång. Flickan de ska ha gift bort är dotter till två av de misstänkta
 4. Den tidigare alliansregeringen införde den 1 juli 2014 det nya brottet äktenskapstvång som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott infördes då i brottsbalken, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa
 5. . Den första juli i år infördes de två nya brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa i brottsbalken
 6. st en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år
 7. Äktenskapstvång (4 kap 4 c § Brottsbalken) Det är ett brott att tvinga någon att gifta sig mot personens vilja. Straffet är fängelse. Här kan du läsa mer om lagstiftning om äktenskapstvång. Vilseledande till tvångsäktenskapsresa (4 kap 4 d § Brottsbalken

exempel beroendeställning (jfr 6 kap. och 9 kap. 5 § brottsbalken). Enligt andra stycket ska straffansvaret för äktenskapstvång träffa inte bara juridiskt giltiga äktenskap utan även äktenskapsliknande förbin-delser. Även i dessa fall torde det vara fråga om en dubbelkriminali Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Samtidigt med de civilrättsliga lagändringarna infördes brottet äktenskapstvång i 4 kap. 4 c § brottsbalken . I lagändringen beaktas också vilseledande till tvångsäktenskapsresa , som sedan 2014 är brottsligt gats i brottsbalken för att även omfatta hedersmotiv, men även andra hedersrelaterade brott har införts i lagstiftningen: brotten äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott, vilseledande till äktenskapsresa samt utreseförbud för minderåriga vid misstanke om barnäktenskap eller könsstympning Äktenskapstvång är straffbart redan på planerings- och förberedelsestadiet. Förövaren kan straffas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. (Brottsbalken 4 kap. 4 § c) Även vilseledande till tvångsäktenskapsresa är straffbart. Det handlar om att vilseled Barnpornografibrottet är placerat i 16 kap. brottsbalken om brott mot allmän ordning och är därmed inte ett sexualbrott i brottsbalkens mening, även om kopplingen till sexualbrott mot barn är tydlig. Brottet har dubbla skyddsobjekt och syftar till att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas.

Polis och åklagare - Hedersförtryc

 1. aliserat •Möjligheten för barn att få dispens avskaffade
 2. Ett föräldrapar ursprungligen från Syrien fälls av Värmlands tingsrätt för försök till tvångsäktenskap. Men omgående ställs frågor om domen och om den svenska lagen räcker i sin nuvarande form. Man kan fråga om domen hade sett lika dan ut om det varit en svensk liten flicka som hade utsatt för det här, säger Petra Kyllerman på riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och.
 3. Nya bestämmelser har införts i den svenska brottsbalken som straffbelägger brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Äktenskapstvång innebär att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap. Bestämmelsen straffbelägge
 4. Äktenskapstvång, 4 kap 4 c § 1 st brottsbalken 2015-04-20 -- 2015-05-07 7. Olaga frihetsberövande, 4 kap 2 § 1 st brottsbalken 2015-11-03 Påföljd m.m. Fängelse 4 år 7. LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM 2016-07-15 Mål nr: B 6048-1

Tvångsäktenskap - Wikipedi

En hel del nya lagar och förordningar har tillkommit från den 1 juli exempel är kriminaliseringen av äktenskapstvång. Utbildningssatsningar har även genomförts för att öka kunskapen och medvetenheten kring problemet.5 Inledningsvis låg fokus på det hedersrelaterade våldet men på senare år har 1 Fadimes tal i riksdagen 2001. 2 NCK, Rapport 2010:1, s. 12. 3 Ibid. s. 14. 4 Ibid. s. 12. 5 Skr. 2007/08:39 Lagen om tvångsäktenskap infördes för fyra år sedan, men anmälningarna har varit få. Än färre, bara fem procent, har lett till åtal Äktenskapstvång, vilseledande till äktenskapsresa (4 c, 4 d §) Annat sexuellt ofredande mot barn 15-17 år Annat sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre Häleri, inkl. grovt (6 §) Den 1 juli 2016 infördes ett nytt brott i brottsbalken kap. 4, olovlig identitetsanvändning §brottsbalken inte är tillämplig. Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 §brottsbalken. Lag (1999:267). Domar Tvångsäktenskap 4 fällande domar äktenskapstvång 1 fällande dom förberedelse till äktenskapstvång 1 fällande dom stämpling till äktenskapstvång 2 friande domar •46.

 1. eh Kakabaveh (V)
 2. tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott införs i brottsbalken, brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse
 3. - Brottsbalken - Könsstympningslagen - Lagen mot äktenskapstvång 5.2 Nationell jämställdhetspolitik Det nationella målet gällande våld i nära relationer är: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

• Den svenska lagstiftningen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 2014, då två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa. Kammaråklagare Ulrika Ekvall berättar om erfarenheterna från sommarens fall i Lunds tingsrätt då äktenskapstvång prövades i svensk domstol för första gången Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft. Det var sedan tidigare straffbart att genom olaga tvång förmå någon att gifta sig.I och med lagen mot äktenskapstvång blev det brottsligt att genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå äktenskap.. Två nya brott infördes i brottsbalken

Nu är det olagligt med äktenskapstvång - P4 ÖrebroDigitalisering – till vilket pris? - Tidningen Syre
 • Roliga tryckfel.
 • Enkät efter utbildning.
 • Fender serial number.
 • Munich train station map.
 • Ystad Saltsjöbad.
 • Athletics world championships 1987.
 • Högtalare till PS4.
 • Fakta om katter utseende.
 • What is Tor Browser.
 • Turistkyrkan Las Palmas.
 • Namn på skivlingar..
 • Gammal slang.
 • Star TV babil.
 • Monster Games video games.
 • Pasta chili, vitlök citron.
 • Fridhemsplan Webhallen.
 • Munskänkarna Söderhamn.
 • Roliga Tecknade figurer.
 • Bomullsgarn stickor 4.
 • Hosenseckel.
 • Love Island viafree.
 • Pater Pio Shop.
 • Billiga Canon objektiv.
 • Fortsättningskriget film.
 • Hyra babyskydd Västra götaland.
 • Wüstenrot Kredit Erfahrung.
 • Begagnad Kokgryta.
 • Puffin tour Reykjavik.
 • Utväxling BMW växellådor.
 • IBS.
 • Flashback Madeleine.
 • Is 4GB DDR4 RAM enough for gaming.
 • Casual Street Food.
 • Enkelt annorlunda bröllop.
 • Lyxiga julklappar till honom.
 • The Rose red Lyrics.
 • Sachkundenachweis Hühner Schlachten.
 • Tändspole Briggs & Stratton.
 • Fänkålssoppa LCHF.
 • Varför gulnar bladen på gurkplantan.
 • Greyhound kull.